U bent het licht van de wereld

Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

– Mattheüs 5:14-16

“Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.”

Mattheus 5:1-12

De openbaring van het Koninkrijk van God

Wat moet dit een bijzonder moment zijn geweest, voor zowel Jezus als voor de menigte tot wie Hij sprak. Niet lang voordat Hij de bovenstaande woorden sprak, doorstond Hij met succes de veertigdagenlange verzoeking in de woestijn. En nu was het zover: het begin van Zijn drieënhalf jaar lange bediening. In Galilea was Hij in de synagogen reeds begonnen met het prediken van het Goede Nieuws en om Zijn woorden kracht bij te zetten genas en bevrijdde Hij wie er maar bij Hem werd gebracht.

Bevrijding

Het gerucht verspreidde zich uiteraard snel: hier is Iemand die onze zieken kan genezen en bezetenen kan bevrijden! Steeds meer mensen begonnen Hem te volgen en al snel vormde zich een grote groep. Voor Jezus waren echter niet de wonderen die hij liet zien het hoofddoel van Zijn komst, maar boven alles Zijn geestelijke boodschap: een oproep tot bekering van zonden en de belofte van bevrijding, hoop en een overvloeiend geestelijk leven.

De openbaring

Toen Jezus de grote groep zag, ging Hij een berg op en begon aan Zijn eerste grote publieke prediking. De prediking die vandaag de dag bekend staat als de Bergrede. Jezus wist wat er in de jaren die zouden volgen stond te gebeuren en had onder de leiding van de Heilige Geest dit bijzondere moment gekozen om te beginnen met de openbaring van het nieuwe verbond. De openbaring dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. De openbaring dat zij die puur van hart zijn niet meer hoeven te leven als slaaf van vlees en bloed, maar mogen gaan leven onder het directe rechtvaardige en liefdevolle bestuur van Abba God.

Overvloedig vrucht dragen

Zijn boodschap was niet enkel voor de toenmalige groep toeschouwers, maar voor alle generaties met een honger naar rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid. Laten we daarom omschakelen naar de tegenwoordige tijd en Zijn boodschap op onszelf betrekken, want Zijn woorden van toen zijn vandaag even levendig, baanbrekend en essentieel.

Jezus verkondigt aan de rechtvaardigen de belofte van het eeuwige leven. Een leven in vrijheid. Vrijheid van de zorgen van de wereld. Vrijheid van gebondenheid aan de structuren die zijn gecreëerd om de mens angstig, moedeloos en vruchteloos te houden. Vrijheid die ons niet is gegeven om te misbruiken en te gebruiken voor de werken van het vlees, maar vrijheid die ons is gegeven om in overvloed vrucht te dragen in onze wandel met Abba.

Zijn handen en voeten

In het licht van deze mooie boodschap laat Hij ons weten dat we een bijzondere rol hier op aarde hebben. Namelijk om het licht en zout van de wereld zijn. Om licht te brengen in een donkere en gebroken wereld en smaak te geven aan de flauwheid van het oppervlakkige en harde bestaan dat voor velen de werkelijkheid is. Jezus vraagt ons om in deze wereld Zijn handen en voeten te zijn en daarmee de handen en voeten van Elohim. Op deze manier laten we in de wereld een stukje van Gods Koninkrijk zien en mogen we een hand uitstrekken naar hen die nog gebonden zijn.

Het beeld van de ware God

Nu bijna tweeduizend jaar later, is deze oproep belangrijker dan ooit. Een groot deel van hen die zich identificeren als volgers van Jezus, lijken zich te hebben overgegeven aan wereldsheid, lauwheid en wetteloosheid in de vorm van occulte beïnvloedingen. Wat goed is wordt als slecht bestempeld en wat slecht is als goed. Het beeld van de ware God wordt steeds minder zichtbaar, terwijl de wereld steeds meer verhard en verstrikt raakt in een web van leugens en misleiding.

Het is tijd

Jezus vroeg zich dan ook af of Hij nog geloof zou vinden bij Zijn terugkomst. Het is daarom geen verrassing dat we in een periode leven (door velen het laatste uur genoemd) waarin Abba steeds meer van Zijn kinderen beweegt om hun talenten en vaardigheden in te zetten om licht te brengen in deze wereld. De boodschap is duidelijk: Het is tijd. Tijd om uiting te geven aan datgene wat God in uw hart heeft gestort. Tijd om Zijn liefde te delen (en daarmee te vermenigvuldigen) met eenieder die het wil ontvangen. Tijd om samen met Jezus te verzamelen (Mattheus 12:30).

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. (Romeinen 8:19-21.)

Wat heeft Hij op uw hart geplaatst?

Hoe dit er voor u uitziet, weet ik niet. Waarschijnlijk geeft u in uw dagelijkse doen en laten – in uw directe omgeving -, al gehoor aan dit innerlijke verzoek. Meer dan prima, want ik ben ervan overtuigd dat de kleine (of grote) dingen die we achter gesloten deuren doen, het grootste verschil maken. Maar wellicht heeft Elohim iets speciaals op uw hart geplaatst: een eigen bediening, een boekproject, een mooie sociale onderneming of een stichting ten behoeve van die ene bijzondere groep?

Met Studio In het Licht sta ik broeders en zusters zoals u, als partner bij, in de volheid van initiatieven om Gods Naam groot te maken en te getuigen van Zijn bevrijdingsplan. Studio In het Licht helpt met het vormgeven van (en aan) projecten door middel van o.a. storytelling, vormgeving & webdesign. We doen dit voor particulieren, stichtingen en organisaties.

Klik hier voor een overzicht van de diensten of neem contact op voor een kennismaking!

Wees gezegend,

Abdiëla Ilaria

– Oprichter Studio In het Licht –

Samen iets moois creëren?

Eén lichaam en één Geest

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Paulus aan de Efeziërs

Efeze 4:1-7 & 16 (HSV)

© 2021-2022 | Studio In het Licht | Alle rechten voorbehouden | Privacy & cookies |    

Eén lichaam en één Geest

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Paulus aan de Efeziërs

Efeze 4:1-7 & 16 (HSV)

Waar we voor staan

Studio In ‘t Licht is een creatief ontwikkelbureau met één overkoepelend doel: getuigen van Gods grootheid, Zijn goede werken en Zijn liefde & genade voor een ieder die het wil ontvangen. Dit doen we door middel van het creëren, initiëren en faciliteren van concepten en projecten die dit doel ondersteunen. Daarnaast participeren we, waar mogelijk, ook graag met reeds bestaande initiatieven. We denken, sparren en brainstormen graag met u mee en kunnen in het bijzonder helpen op het gebied van verhalende communicatie en vormgeving.

Studio In het Licht

www.studioinhetlicht.nl

E-mail: hello@studioinhetlicht.nl

Tel: 0642429380

Kvk: 84357738

Btw: NL003954235B94

© 2021-2022 | Studio In het Licht | Alle rechten voorbehouden | Privacy & cookies |    
Chat openen
1
💬 Hulp nodig? Need help?
Hallo! 👋
Kunnen we u helpen?

Hello! 👋
Is there anything we can help you with?